20 Fibberwaar 2011

Jroes Euregionaal Jardetreffe i Kirchroa!

!!! t Woar woenderbaar !!!


E zondieg dr 20e fibberwaar woar t ezoe wiet. Vuur de ietsjte moal in de jesjiechte woar t
Euregionaal Jardentreffe (t 17e) i Kirchroa.

In de aafjelofe tswai joar hant vier, tsezame mit s fskommissiejoen, jewirkt noa dizze daag. Um 15 oer vertrok inne woenderbare ptsg va hngede jardiste en moezziek vanaaf t Patronaat i Blierhei uvver de Blierheidsjersjtroas, de Krtssjtroas en Hoofdsjtroas noa dr Maat. Doa hant bis 18 oer nog miedere Jardes, op de buun van caf dr Maat, vuur doezende l pjetroane. t Jardetreffe wed verjoave durch de mitjlieder van de Federatie Euregionale Gardes, t FEG.

 

Letste nuits

De buttons vuur t Jardetreffe zunt tse jelde bij Louis op dr Maat en bij dr Gouden Leeuw op de Hoofdsjtroas. De buttons (tswai versjiedene sets va 4) kste 3 euro per set va veer.

Mie uvver wie sjun t woar vingt uur op de zie Euregionaal Jardetreffe 2011

 

s 111 joarieg joebielejoem.

Dr 21e november 2009 kan mit jode lettere wede bei-jesjrve in de annale van de Kling Kirchratsjer Sjtadjarde Anno 1898. Noa inne empfank bij Louis (woa de Blauw Sjuut ezoejaar vertroane woar) en in Ms in de Lambeteskirch mit jezank va Nouveau Visage, jong t noa de Rodahal woa inne woenderbare vasteloavendsprojram aaflofet. Oane inne van de anger artieste tse kot tse welle doe, woar dr optritt van de Westerwaldsterne oes Klle waal inne van de betste optritte die in de jesjiechte van s Jarde zunt jewe.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mie joebielejoem bilder zie?

s joebielejoemsjoar woar aajevange mit t Kwsjiese, in dr joenie. In de Lanckoers wei woare e paar hnged l tsezame um tse kiekke woa de kw zouw joa sjiese. De Jeeteberjer Highlnder maachete e sjun sjtuksje moeziek, de Vrung KKS1898 zurjete vuur t jedrenks en dr Herm Mickartz vuur e lekker sjtuksje vleesj van dr barbecue.

Jewonne hat dr Brauersj France. He hauw dr richtieje nmmer jejole, dr nmmer van t sjtuk wei woa de kw sjliesliech jesjse hat.

Contact:

info@kks1898.nl

KKS1898

Bankrechnoeng 15.09.91.614
op naam va
Stichting KKS1898 Events

s vaste sjponsore, zie maache dis heemzie meugliech !

Nederlands

Tekstvak: Aavank
Tekstvak: Jesjiechte
Tekstvak: Euregionaal Jardetreffe 2011
Tekstvak: Mitjelieder
Tekstvak: Sjponsore
sex 18 teen video hd sex classic porno oral porno teachers free porno sisli escort goztepe escort